Các điều kiện và điều khoản

1. Thời hạn

Bằng cách truy cập và sử dụng Ứng dụng quản lý việc làm("Ứng dụng") hoặc qua trang web Jobmanagerapp.com ("Website") và tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi Quản lý việc làm hoặc bất kỳ công ty con nào ("Quản lý việc làm") (cùng với "Dịch vụ"), người hoặc tổ chức tham gia vào các điều khoản sử dụng như là một người sử dụng Dịch vụ, cùng với tất cả cá nhân người dùng truy cập vào Ứng dụng, Trang web hoặc Dịch vụ thay mặt cho người đó (cùng với nhau, "bạn" hoặc "Người dùng") chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc theo các điều khoản sử dụng này ("Điều khoản"). Người dùng chỉ có thể sử dụng Ứng dụng, Trang web và Dịch vụ theo các Điều khoản này. Tất cả các quyền không được cấp phép rõ ràng cho Người dùng trong các Điều khoản này được Quản lý việc làm bảo lưu.

Những quy định trên được áp dụng cho tất cả các ứng dụng, website (bao gồm những dịch vụ cần trả tiền) và những dịch vụ được dùng thử.

2. Không tiếp nhận phản ánh về những điều khoản này

Nếu Người Sử Dụng không tuân thủ các Điều Khoản này, Quản Lý Việc Làm có thể tùy ý và có thể không cần thông báo hủy hoặc tạm ngừng tài khoản của Người Sử Dụng và từ chối cung cấp Dịch Vụ cho Người Sử Dụng đó.

3. Sửa đổi

Quản lý việc làm có quyền sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản này cùng với Ứng dụng, Trang web và / hoặc Dịch vụ mà nó cung cấp vào bất kỳ lúc nào mà có thể không cần thông bào cho người dùng và cũng có thể thêm các tính năng mới phụ thuộc vào Điều khoản. Bất kỳ Người dùng nào tiếp tục sử dụng Ứng dụng, Trang web hoặc Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào cần có sự đồng ý của họ về những thay đổi đó. Người dùng nên thường xuyên kiểm tra các Điều khoản này. Các phiên bản mới của các Điều khoản này sẽ được cập nhật theo ngày mà chúng có hiệu lực.

4. Ứng dụng

Ứng dụng, Trang web và Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "như là" và "có sẵn", và bạn thừa nhận rằng việc sử dụng các Dịch vụ là rủi ro của bạn. Quản lý việc làm khước từ bất kỳ và tất cả trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý đối với tính sẵn có, tính kịp thời, an toàn hoặc độ tin cậy của Ứng dụng.

Quản lý việc làmcó quyền thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt ứng dụng, Website hoặc Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của nó) mà không phải lúc nào cũng sẽ thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá cả, đình chỉ hoặc ngừng sử dụng Ứng dụng, Website hoặc Dịch vụ.

Quản lý việc làm không đảm bảo rằng: (a) Các Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn; (b) Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi; (c) Các kết quả thu được từ việc sử dụng Dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy; (d) Chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu khác mà bạn mua qua hoặc nhận được thông qua Dịch vụ sẽ đáp ứng được mong đợi của bạn; hoặc (e) Bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

Bạn thừa nhận rằng Quản lý việc làm có thể sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba để cung cấp phần cứng, phần mềm, mạng, kết nối, lưu trữ và các công nghệ liên quan cần thiết để cung cấp Dịch vụ. Các hành vi và thiếu sót của các nhà cung cấp bên thứ ba có thể nằm ngoài sự kiểm soát của Quản lý việc làm, và Quản lý việc làm không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do hậu quả của bất kỳ hành động hay thiếu sót nào của nhà cung cấp bên thứ ba.

Thay mặt cho chính họ và các nhà cung cấp bên thứ ba, Quản lý việc làm loại trừ bất kỳ bảo đảm nào khác có thể ngụ ý hoặc áp dụng theo luật định hoặc theo luật khác áp dụng trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép.

5. Thông tin tài khoản

Để truy cập và sử dụng Ứng dụng, Trang web và / hoặc Dịch vụ, người dùng cần phải: cung cấp thông tin nhất định về bản thân, bao gồm tên pháp lý đầy đủ và địa chỉ email (theo thông báo của Trang web) ("Thông tin Tài khoản"); và là một người tự nhiên, vì tài khoản và Đăng nhập của người dùng có thể không được đăng ký hoặc truy cập thông qua các phương pháp tự động.

Tất cả Người dùng đồng ý cung cấp thông tin Tài khoản Chính xác, hiện tại và đầy đủ, và để duy trì và cập nhật kịp thời Thông tin Tài khoản của họ để đảm bảo rằng nó vẫn đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ.

6. Trách nhiệm

Mỗi Người dùng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ. Quản lý việc làm từ chối mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của mỗi Người dùng và sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu Người dùng chịu thiệt hại hoặc mất mát do việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm (nhưng không giới hạn) bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại do bất kỳ xuống dốc nào của Dịch vụ mà Người dùng có thể lựa chọn thông qua Website; và hủy tài khoản của bất kỳ người dùng nào.

7. Không sử dụng bất hợp pháp

Không người dùng nào có thể sử dụng các Ứng dụng, Trang web hoặc Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc không được phép, hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật, bản quyền, nhãn hiệu hoặc các tài sản trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu của bất kỳ cá nhân, thực thể hoặc tổ chức nào.

Quản lý việc làm có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để điều tra việc sử dụng của bạn đối với Ứng dụng, Trang web hoặc Dịch vụ để xác định liệu có xảy ra hành vi vi phạm điều khoản hoặc không tuân thủ lịch, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu nào của chính phủ hay không

8. Không tác dụng phụ

Người sử dụng chỉ có thể truy cập vào các ứng dụng, trang web và dịch vụ thông qua giao diện được cung cấp bởi Quản lý việc làm và không được sử dụng Ứng dụng, Trang web hoặc Dịch vụ cho bất kỳ phương tiện độc hại nào, hoặc lạm dụng, quấy rối, đe dọa, đe dọa hoặc mạo nhận bất kỳ Người dùng Ứng dụng nào khác, Trang web hoặc Dịch vụ.

9. Sử dụng công bằng

Quản lý việc làm giữ quyền giám sát và thực thi các điều khoản của chính sách sử dụng hợp pháp tại mọi thời điểm. Quản lý việc làm có quyền hủy hoặc đình chỉ bất kỳ tài khoản của Người Sử dụng bất cứ lúc nào nếu cảm thấy chính sách sử dụng hợp lý của Quản lý việc làm đã bị vi phạm.

10. Thanh toán

Tất cả các Dịch vụ đều được tính phí trước một tháng, sáu tháng hoặc hằng năm và không được hoàn lại, bao gồm trong bất kỳ giai đoạn nào của Dịch vụ, Nâng cấp dịch vụ hoặc xuống cấp hoặc Dịch vụ không sử dụng trong một tài khoản mở. Giá trị của bất kỳ thuê bao nào đã sử dụng hoặc tín dụng khác có liên quan đến tài khoản của bạn không được hoàn lại.

Quản lý việc làm sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ sự thiếu hoàn trả nào liên quan đến Dịch vụ. Phải có tài khoản PayPal hợp lệ, có thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hợp lệ để thanh toán thuê bao của Người dùng.

Nếu Người dùng đang thực hiện bản dùng thử miễn phí của Dịch vụ (như được cung cấp trên Ứng dụng, Trang web), bản dùng thử miễn phí sẽ bắt đầu vào ngày mà tài khoản Người dùng được mở và kết thúc 30 ngày sau đó. Vào cuối thời gian dùng thử miễn phí, Người dùng sẽ cần phải mua một trong các gói đăng ký để tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc tiếp tục sử dụng các Dịch vụ Giới hạn miễn phí.

PayPal đóng vai trò là tên thẻ tín dụng của người dùng Quản lý việc làm cho bất cứ một thay đổi nào mà người dùng chọn đối với các dịch vụ kể từ ngày thay đổi.

11. Chi phí

Phần phí cho dịch vụ (“Miễn phí”) sẽ phụ thuộc vào thời thời gian và có thể thay đổi bởi Quản lý viêc làm về việc thông báo cho miễn phí 30 ngày, sẽ được đăng tải lên website. Quản lý việc làm có thể sẽ không đáng tin đối với những người dùng hoặc bên thứ ba nếu có sửa đổi về việc miễn phí.

11.1 Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền hoặc thẻ tín dụng nếu có bất kỳ lỗi nào trong việc sáng chế. Nếu chúng tôi hoàn tiền hoặc thẻ tín dụng, chúng tôi không có nghĩa vụ phải hoàn lại bằng số tiền như thế trong tương lai.

12. Thuế

Tất cả các khoản phí không bao gồm tất cả các khoản thuế (trừ California, Hoa Kỳ), và các khoản Bảo đảm của Người sử dụng và Quản lý viêc làm vô hại đối với mọi khiếu nại của bất kỳ cơ quan thuế nào đối với bất kỳ khoản thanh toán thiếu việc mua bán, sử dụng, hàng hoá và dịch vụ, giá trị gia tăng hay thuế khác tiền phạt và bất kỳ hình phạt và / hoặc lãi suất nào.

13. Hủy bỏ tài khoản

Quản lý việc làm có quyền hủy hoặc tạm ngừng bất kỳ tài khoản nào của Người Sử Dụng bất cứ lúc nào, tùy ý. Người dùng không có bất kỳ lựa chọn nào bên trong Ứng dụng hoặc trên Website để hủy tài khoản của họ. Để hủy tài khoản, người dùng phải ngừng sử dụng ứng dụng. Yêu cầu qua email hoặc điện thoại cho Quản lý Việc làm để hủy tài khoản Người dùng sẽ không được xem là hủy bỏ.

Dữ liệu và nội dung của bạn có thể được lưu trữ trong các máy chủ của chúng tôi sau khi bạn ngừng sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web trong tối đa ba tháng. Nội dung này có thể được phục hồi khi tài khoản của bạn được kích hoạt lại. Quản lý việc làm không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào sau đây, hoặc do huỷ tài khoản của bạn hoặc ngừng sử dụng Ứng dụng, và trách nhiệm duy nhất của bạn là đảm bảo rằng bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu nào bạn yêu cầu đã được sao lưu hoặc sao chép trước khi hủy bỏ hoặc ngừng sử dụng Ứng dụng.

Tất cả các việc huỷ bỏ sẽ dẫn đến việc tài khoản của người dùng không còn hoạt động nữa

Trừ khi bạn đã thanh toán bằng séc hoặc thanh toán một lần qua PayPal, Người dùng có trách nhiệm hủy thanh toán định kỳ trên PayPal. Quản lý việc làm không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ đăng ký nào bị hủy muộn. Nếu bạn đã thiết lập thanh toán định kỳ qua PayPal để đăng ký, bạn có thể hủy thanh toán đang chờ xử lý bằng cách thực hiện như sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản PayPal
  2. Chọn Hồ sơ ở gần đầu trang
  3. Nhấn chọn Tiền của tôi
  4. Nhấn Cập nhật trong mục Thanh toán trước của tôi
  5. Nhấn vào Hủy, Hủy hóa đơn tự động,hoặc Hủy đăng ký, và làm theo hướng dẫn

13.1 Thời hạn và Gia hạn.Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực toàn bộ trong thời gian bạn sử dụng Dịch vụ. Trừ khi bạn đã thanh toán bằng séc, đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn cho đến khi nó bị hủy bỏ theo Mục này. Đối với tất cả đăng ký, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết về việc đăng ký gia hạn đang chờ chấp thuận của bạn ít nhất 5 ngày trước khi tài khoản được gia hạn, ngoại trừ theo yêu cầu của luật pháp. Đối với tất cả các đăng ký, bạn phải hủy đăng ký của mình trước khi gia hạn để tránh việc lập hóa đơn phí gia hạn cho kỳ hạn gia hạn vào thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn, trừ khi bạn thanh toán bằng séc.

14. Chính sách đăng ký

Bằng cách đăng ký vào Dịch vụ, bạn phải tuân theo chính sách Đăng ký của chúng tôi nơi bạn có thể tìm thấy bất kỳ lúc nào trong tài liệu này. Vui lòng đọc kỹ những điều này khi họ đưa ra chính sách hoàn trả, hủy bỏ và chính sách giá cả và các thông tin quan trọng khác. Chúng tôi sẽ thay đổi các chính sách bảo lưu này bất cứ lúc nào và bạn nên thường xuyên cập nhật đến chúng để đảm bảo bạn biết chính sách hiện tại.

15. Tài khoản xuống cấp

Người dùng có thể hạ thấp tài khoản của mình vào ngày thanh toán kế tiếp (Ví dụ, từ Bằng Chuyên gia thành Bằng cơ bản)

16. Trách nhiệm pháp lý

Quản lý việc làm sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hay các thiệt hại điển hình, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại về mất mát lợi nhuận, hình tượng, sử dụng, dữ liệu hoặc tổn thất vô hình khác (ngay cả khi Quản lý việc làm đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó), kết quả từ: (a) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ; (b) chi phí mua sắm hàng hoá và dịch vụ thay thế do bất kỳ hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ nào mua hoặc thu được, hoặc các tin nhắn nhận được hoặc giao dịch được thực hiện thông qua hoặc từ Dịch vụ; (c) truy cập hoặc thay đổi dữ liệu hoặc dữ liệu của bạn một cách trái phép; (d) tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Dịch vụ; hoặc (e) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Dịch vụ.

Tất cả các trách nhiệm pháp lý cao nhất của Quản lý việc làm hay trong mối liên kết với những tán đồng này có thể sẽ bịgiới hạn lại số tiền chi cho Quản lý việc làm bởi những người dùng liên quan trong suốt mười hai tháng cuối.

17. Bồi thường

Mỗi người sử dụng phải chịu trách nhiệm bồi thường, và sẽ được bồi thường, Quản lý việc làm đối với mọi hình thức về trách nhiệm pháp lý, hành động, tố tụng, nhu cầu, chi phí, lệ phí mà Quản lý việc làm có thể phải gánh chịu hoặc chịu ảnh hưởng bởi việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng có liên quan.

18. Sở hữu trí tuệ

Tất cả Người dùng đều đồng ý rằng Quản lý việc làm sở hữu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ hiện có trong Ứng dụng, Trang web và Dịch vụ. Tuy nhiên, Quản lý viec656 làm tuyên bố không có quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thông tin hoặc nội dung được tải lên Ứng dụng hoặc Trang web bởi Người dùng.

19. Chiến lược của Quản lý việc làm

Khoông có người dùng nào được phép công khai hoặc sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu hoặc logo của Quản lý việc làm trừ khi có giấy ủy quyền ưu tiên của Quản lý việc làm.

20. Những sự cố và hỗ trợ kỹ thuật

Quản lý việc làm cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Quản lý việc làm sẽ cố gắng giải quyết kịp thời (trong giờ làm việc bình thường) tất cả các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong Ứng dụng, Trang web hoặc liên quan đến Dịch vụ. Tuy nhiên, Quản lý việc làm sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất một phần hoặc toàn bộ do không có khả năng sử dụng Dịch vụ (toàn bộ hoặc một phần). Bạn đồng ý rằng nhóm hỗ trợ Quản lý việc làm có thể truy cập tài khoản của bạn theo thời gian để chẩn đoán và khắc phục bất kỳ vấn đề nào.

21. Bảo mật

Người dùng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của họ trên Ứng dụng và / hoặc Trang web. Quản lý việc làm sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể xảy ra từ việc không giữ được Tên người dùng và mật khẩu an toàn.

Quản lý việc làm cố gắng giữ nội dung được tải lên bởi Người dùng an toàn, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại có thể là kết quả của bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc bất kỳ truy cập trái phép hoặc sử dụng nội dung đó.

22. Những điều khoản chung

Các Điều khoản này thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa Quản lý Việc làm và bạn liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và thay thế cho bất kỳ thoả thuận, sự hiểu biết hoặc sự sắp xếp nào giữa các Bên liên quan đến các vấn đề như thỏa thuận miệng hoặc bằng văn bản.

Bạn không thể chỉ định hay chuyển nhượng, hoặc đồng ý để chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của bạn liên quan đến Dịch vụ và / hoặc các Điều khoản này cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Quản lý việc làm.

Nếu bất kỳ phần nào hoặc điều khoản của Các Điều khoản này được tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện là không hợp lệ, không thể thi hành hoặc mâu thuẫn với luật thì phần hoặc điều khoản đó được thay thế bằng một điều khoản mà hoàn thành mục đích ban đầu của phần hoặc điều khoản đó, phần còn lại của Các Điều Khoản sẽ ràng buộc các bên.

Nếu Quản lý việc làm miễn trừ bất kỳ vi phạm nào của các Điều khoản này, điều này sẽ không tạo thành tiền lệ từ bỏ bất kỳ vi phạm nào khác. Miễn trừ sẽ chỉ có hiệu lực trừ khi được lập thành văn bản.

Người không thuộc bên của các Điều khoản này không có quyền hưởng lợi theo hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này.

23. Quyền hạn và luật pháp của ban điều hành

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật Hoa Kỳ, và tất cả Người dùng đều thuộc thẩm quyền duy nhất của các Toà án Hoa Kỳ đối với bất kỳ vấn đề hoặc tranh chấp nào phát sinh liên quan đến các Điều khoản này.

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?