ข้อตกลง และเงื่อนไข

1. ข้อตกลง

การเข้าถึงข้อมูลด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น จ๊อบ เมเนเจอร์ (“แอพลิเคชั่น”) หรือ เว็บไซต์ jobmanagerapp.com (“เว็บไซต์”) และบริการทั้งหมดที่ให้บริการโดย จ๊อบ เมเนเจอร์ หรือบริการเสริม (“จ๊อบ เมเนเจอร์”) (รวมถึง “บริการ”) บุคคล หรือ องค์กรเข้าร่วมเงื่อนไขในการเป็นผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือบริการในนามของผู้ใช้เหล่านั้น (รวมถึง “คุณ” หรือ “ผู้ใช้”) ยอมรับ และตกลงในข้อผูกพันของเงื่อนไขในการใช้ (“เงื่อนไข”) ผู้ใช้ต้องใช้แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ และบริการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ จ๊อบ เมเนเจอร์ ขอสงวนลิขสิทธิ์ต่อผู้ใช้ในเงื่อนไขเหล่านี้อย่างชัดเจน

เงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับการใช้แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ (รวมถึงการใช้แบบชำระค่าบริการ) และ บริการทดลองใช้ฟรี

2. การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้

หากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ จ๊อบ เมเนเจอร์ อาจใช้ดุลยพินิจตามเหมาะสม และไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อการยกเลิก หรือระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว และปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้นั้น ๆ

3. การแก้ไข

จ๊อบ เมเนเจอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือปรับปรุงเงื่อนไข และแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ และ/หรือบริการที่ให้บริการได้ทุกเมื่อโดยแจ้ง หรือไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบก็ได้ และอาจทำการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ซึ่งจะมีผลต่อเงื่อนไข ผู้ใช้ใด ๆ ที่ใช้แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือบริการต่อหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงจะยอมรับข้อตกลงต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ผู้ใช้ควรทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนอย่างสม่ำเสมอ เวอร์ชั่นใหม่ของเงื่อนไขเหล่านี้จะลงวันที่ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้

4. แอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ และบริการ ที่มีให้นั้นให้บริการบนพื้นฐานของ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มีอยู่” และคุณรับทราบว่าการใช้บริการนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว จ็อบเมเนเจอร์ไม่ขอรับผิดใด ๆ และรับผิดชอบทั้งหมด และหนี้สินที่มีอยู่ การไม่ตรงต่อเวลา หรือความปลอดภัย หรือความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่น

จ๊อบ เมเนเจอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกชั่วคราว หรือหยุดแอพพลิเคชั่นเว็บไซต์ หรือบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) มีการแจ้งเตือน หรือไม่เมื่อใดก็ได้ พวกเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณ หรือบุคคลที่สามจากการเปลี่ยนแปลง ราคาเปลี่ยนแปลง การหยุดชั่วคราว หรือหยุดแอพพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือบริการ

จ๊อบ เมเนเจอร์ ไม่ขอรับประกันว่า: (a) บริการจะตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ (b)จะได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ทันเวลา ปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาด (c) ผลลัพธ์ที่ อาจจะได้รับจากการใช้บริการนี้จะมีความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ (d) คุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือวัสดุอุปกรณืใด ๆ ที่ได้ซื้อ หรือได้รับผ่านทางบริการจะตอบสนองความคาดหวังของคุณ หรือ (e) ข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข

คุณยอมรับว่า จ๊อบ เมเนเจอร์ อาจจะใช้บริการจากบุคคลที่สามเพื่อความจำเป็นในการให้บริการด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ ระบบเน็ตเวิร์ค การเชื่อมต่อ แหล่งเก็บข้อมูล และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องที่สำคัญต่อการให้บริการ การกระทำ หรือการละเลยของผู้ให้บริการบุคคที่สามอาจอยู่นอกเหนือการควบคุฒของ จ๊อบ เมเนเจอร์ และ จ๊อบ เมเนเจอร์ ไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือเสียหายที่ได้รับอันเป็นผลเนื่องมาจากการกระทำ หรือการละเลยของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

ในนามของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม จ๊อบ เมเนเจอร์ แยกการรับประกันที่อาจมีผลกระทบ หรือ อีกนัยหนึ่งอาจมีผลบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติ หรืออีกนัยหนึ่งภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายต่อขอบเขตสูงสุดของกฏหมาย

5. ข้อมูลบัญชี

ในการเข้าถึงข้อมูล และการใช้แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์/หรือบริการ ผู้ใช้จำเป็นต้อง: ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ใช้ รวมถึงชื่อเต็มทางกฏหมาย และที่อยู่อีเมลล์ (ตามที่เว็บไซต์ระบุไว้) (“ข้อมูลบัญชี”) และบุคคลธรรมดาเช่น บัญชี และผู้ใช้เข้าระบบต้องไม่ทำการลงทะเบียน หรือเข้าถึงข้อมูลผ่านทางวิธีอัตโนมัติ

ผู้ใช้ทุกคนยอมรับต่อการให้ข้อมูลบัญชีที่เป็นจริง ชัดเจน และสมบูรณ์ และรักษา ปรับปรุงข้อมูลบัญชีของผู้ใช้อย่างรวดเร็วเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลยังคงเป็นความจริง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

6. มีความรับผิดชอบ

ผู้ใช้แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดจากการใช้บริการ จ๊อบ เมเนเจอร์ไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แต่ละคนในการใช้บริการ และจะไม่รับผิดชอบหากผู้ใช้ประสบกับการสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการใช้บริการ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดแค่นั้น)การสูญเสีย หรือเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการลดเกรดของบริการที่ผู้ใช้อาจเลือกใช้ผ่านทางเว็บไซต์ และการยกเลิกบัญชีใด ๆ ของผู้ใช้

7. ไม่ผิดกฎหมาย

ผู้ใช้ต้องไม่ใช้แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำผิดกฏหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต หรืออัพโหลดข้อมูลใด ๆ ที่ผิดต่อสัญญาอันเป็นความลับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคล หรือ หน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ

จ๊อบ เมเนเจอร์ ขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีข้อผูกพัน ต่อการตรวจสอบการใช้งานแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือบริการของคุณ เพื่อทำการค้นหาการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ได้เกิดขึ้น หรือเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฏหมาย ข้อบังคับ กระบวนการด้านกฏหมาย หรือคำขอร้องจากรัฐบาล

8. ไม่มีอันตรายจากมัลแวร์

ผู้ใช้ต้องทำการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางตัวเชื่อมแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ และบริการที่ จ๊อบ เมเนเจอร์จัดไว้ให้เท่านั้น และจะต้องไม่ใช้แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือบริการเพื่อวิธีมัลแวร์ ข่มเหง ก่อกวน ข่มขู่ คุกคาม หรือปลอมแปลงผู้ใช้แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือบริการคนอื่น ๆ

9. ใช้งานโดยชอบธรรม

จ๊อบ เมเนเจอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเฝ้าดู และบังคับใช้เงื่อนไขของนโยบายการใช้งานที่เหมาะสมได้ทุกเมื่อ จ๊อบ เมเนเจอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวได้ทุกเมื่อหาก จ๊อบ เมเนเจอร์ รู้สึกว่าผู้ใช้มีการทำผิดนโยบายการใช้งานที่เหมาะสม

10. การชำระเงิน

ทุกบริการมีการเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า บนพื้นฐานแบบรายเดือน รายครึ่งปี หรือรายปี และไม่มีการคืนเงินในทุกช่วงของบริการ การอัพเกรดบริการ หรือ ลดเกรดบริการ หรือ ไม่มีการใช้บริการในบัญชีที่เปิดไว้ มูลค่าของสมาชิกที่ใช้ไป หรือการคืนเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณนั้นไม่สามารถรับเงินคืนได้

จ๊อบ เมเนเจอร์จะไม่รับผิดชอบต่อการคืนเงินในกรณีที่การเชื่อมต่อกับบริการไม่เสถียร บัญชีPayPal ที่ใช้ได้ กับบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการชำระเงินค่าสมาชิกผู้ใช้

หากผู้ใช้ทดลองใช้บริการฟรี (เสนอให้บนแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์) ทดลองใช้ฟรีจะเริ่มนับจากวันที่บัญชีผู้ใช้เปิดขึ้น และสิ้นสุดใน 30 หลังจากนั้น เมื่อช่วงเวลาที่ทดลองฟรีหมดอายุ ผู้ใช้จะต้องทำการซื้อสมาชิก 1 แผนเพื่อการใช้บริการต่อไป หรือใช้บริการที่จำกัดคุณสมบัติต่อไปก็ได้

PayPal จะเรียกเก็บไปยังบัตรเครดิตของผู้ใช้ในนามของ จ๊อบ เมเนเจอร์ สำหรับการทำการอัพเกรด ซึ่งผู้ใช้เลือกในแต่ละบริการจากวันที่ทำการอัพเกรด

11. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการ ("ค่าธรรมเนียม") จะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดย จ๊อบ เมเนเจอร์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 30 วัน ซึ่งจะทำการประกาศบนหน้าเว็บไซต์ จ๊อบ เมเนเจอร์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้ หรือบุคคลที่สาม

11.1 เราขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินคืน หรือให้คืนบนการตัดสินใจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากเราทำการจ่ายเงินคืน หรือให้คืน เราจะไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันต่อการจ่ายเงินคืนในกรณีเดิม หรือคล้ายกันในอนาคต

12. ภาษี

ค่าธรรมเนียมไม่รวมค่าภาษีไว้ทั้งหมด (ยกเว้นในแคลลิฟอเนีย,ประเทศสหรัฐอเมริกา) และผู้ใช้จะจ่ายค่าชดเชย และรับผิดชอบคืนให้แก่ จ๊อบ เมเนเจอร์ ต่อข้อเรียกร้องจากหน่วยงานด้านภาษีสำหรับการจ่ายยอดขาย การใช้ สินค้า และบริการ มูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่น ๆ หรือการเรียกเก็บภาษีเฉพาะ และค่าปรับ และ/หรือดอกเบี้ย ใด ๆ ที่จ่ายต่ำกว่าความเป็นจริง

13. การยกเลิกบัญชี

จ๊อบ เมเนเจอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวได้ทุกเมื่อตาม ดุลยพินิจ ไม่มีตัวเลือกให้ผู้ใช้ทำการยกเลิกบัญชีภายในแอพพลิเคชั่น หรือบนเว็บไซต์ ในการยกเลิกบัญชี ผู้ใช้ต้องหยุดใช้แอพพลิเคชั่น อีเมลล์ หรือโทรศัพท์ขอยกเลิกกับ จ๊อบ เมเนเจอร์ ไม่ถือว่าเป็นการยกเลิก

ข้อมูล และเนื้อหาของคุณอาจถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นเวลา 3 เดือนหลังจากการหยุดใช้แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ เนื้อหานี้สามารถกู้คืนได้เมื่อบัญชีของคุณเปิดใช้งานขึ้นอีกครั้ง จ๊อบ เมเนเจอร์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือเสียหายใด ๆ หรือมีผลมากจากการยกเลิกบัญชีของคุณ หรือการหยุดใช้แอพพลิเคชั่น และมันเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหา หรือข้อมูลใด ๆ ของคุณจำเป็นต้องทำการสำรองข้อมูล หรือทำสำเนาก่อนการยกเลิก หรือหยุดใช้แอพพลิเคชั่น

การยกเลิกทั้งหมดจะมีผลในการเปิดใช้งานของบัญชีผู้ใช้อีกครั้ง

หากคุณได้ชำระเงินผ่านเช็ค หรือชำระครั้งเดียวผ่านทาง PayPal ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบในการยกเลิกการชำระเงินบน PayPal จ๊อบ เมเนเจอร์ไม่รับผิดชอบต่อการยกเลิกสมาชิกล่าช้า หากคุณมีการตั้งค่าการชำระเงินผ่าน PayPal สำหรับการสมัครสมาชิกแล้ว คุณสามารถยกเลิกการชำระเงินที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการได้ดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี PayPal ของคุณ
  2. คลิกProfile ใกล้กับด้านบนของหน้านี้
  3. คลิกMy money
  4. คลิกUpdateในส่วนของMy preapproved payments
  5. คลิกCancel, Cancel automatic billingหรือCancel subscription และทำตามคำแนะนำ

13.1 เงื่อนไข และการต่ออายุสมาชิก ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ และมีผลบังคับใช้ในขณะที่คุณใช้บริการ ยกเว้นคุณได้ทำการชำระผ่านเช็ค การสมัครสมาชิกของคุณจะถูกต่อสัญญาให้โดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกตามมาตรานี้ เราจะทำการแจ้งให้สมาชิกทั้งหมดทราบถึงการต่ออายุสมาชิก อย่างน้อย 5 วันล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุของสมาชิก ยกเว้นมีการเรียกร้องทางกฏหมาย สมาชิกทั้งหมดต้องทำการยกเลิกสมาชิกก่อนจะมีการต่ออายุสมาชิกเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของการต่ออายุสมาชิกไปยังบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคารของคุณ ยกเว้นคุณได้ชำระเงินผ่านทางเช็ค

14. นโยบายการเป็นสมาชิก

คุณอยู่ภายใต้นโยบายการสมัครสมาชิกของเราจากการสมัครสมาชิกบริการ ซึ่งสามารถพบนโยบายได้ทุกเมื่อในเอกสารนี้ กรุณาอ่านนโยบายการสมัครสมาชิกอย่างระมัดระวังโดยเริ่มจากการคืนเงิน การยกเลิก และนโยบายการตั้งราคา และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ เราขอสงวนสิทธิ์ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ และคุณควรติดตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรับทราบถึงนโยบายที่เป็นปัจจุบัน

15. ลดเกรดของประเภทบัญชี

ผู้ใช้สามารถลดเกรดบัญชีของผู้ใช้ได้ในวันชำระเงินครั้งต่อไป (ตัวอย่างเช่น, ลดเกรดจากสิทธิแบบโปร ไปเป็นสิทธิแบบพื้นฐาน)

16. ความรับผิดชอบ

จ๊อบ เมเนเจอร์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายเฉพาะ ผลกระทบจากความเสียหาย หรือค่าปรับ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ชื่อเสียง การใช้งาน ข้อมูล หรือการสูญเสียอื่น ๆ ที่จับต้องไม่ได้ (ถึงแม้ว่า จ๊อบ เมเนเจอร์ ได้ทำการแนะนำถึงความเป็นไปได้ต่อความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม) ผลอันเนื่องมาจาก: (a) ความสามารถในการใช้บริการ หรือไม่สามารถใช้บริการได้ (b) ค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า และบริการทดแทนของสินค้า ข้อมูล ข่าวสาร หรือบริการที่ได้ทำการซื้อ หรือรับมา หรือรับข้อความมา หรือนำเข้าความเคลื่อนไหวผ่านบริการ หรือจากบริการ (c) การไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล หรือผลจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการรับส่ง หรือข้อมูลของคุณ (d) คำแถลง หรือ การจัดการ ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือ (e) เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

ความรับผิดชอบโดยรวมของ จ๊อบ เมเนเจอร์ ภายใต้ หรือสอดคล้องกันกับข้อตกลงนี้จะถูกจำกัดความรับผิดชอบ โดยสัมพันธ์กันกับจำนวน ค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้ได้ชำระให้กับ จ๊อบ เมเนเจอร์ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน

17. การป้องกัน

ผู้ใช้แต่ละคนจะต้องจ่ายค่าชดเชย และคุ้มครองค่าเสียหายให้กับ จ๊อบ เมเนเจอร์ ในทุกรูปแบบของหนี้สิน การกระทำ การดำเนินงาน ความต้องการ ต้นทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น กับ จ๊อบ เมเนเจอร์ หรือทำให้เกิดขึ้น หรืออันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ใช้

18. ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้ทั้งหมดยอมรับว่า จ๊อบ เมเนเจอร์ เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ที่มีอยู่ในแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ และบริการ อย่างไรก็ตาม จ๊อบ เมเนเจอร์ ไม่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูล หรือเนื้อหา ที่ผู้ใช้ทำการอัพโหลดไปยังแอพพลิเคชั่นหรือ เว็บไซต์

19. การสร้างเครื่องหมายการค้าของ จ๊อบ เมเนเจอร์

ห้ามผู้ใช้ทำการเผยแพร่ หรือใช้เครื่องหมายการค้า การสร้างเครื่องหมายการค้า หรือ โลโก้ของ จ๊อบ เมเนเจอร์ ยกเว้นแต่ จ๊อบ เมเนเจอร์ได้มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อนหน้าแล้ว

20. การสนับสนุนทางเทคนิค และการไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ

จ๊อบ เมเนเจอร์มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอันดีเยี่ยมแก่ลูกค้า จ๊อบ เมเนเจอร์ จะพยายามแก้ปัญหาทางเทคนิคทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ หรือการเชื่อมต่อกับบริการในทันที (ในช่วงเวลาทำการปกติ) อย่างไรก็ตาม จ๊อบ เมเนเจอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียอันเป็นผลมาจากการใช้บริการได้บางส่วน หรือไม่สามารถใช้บริการได้ทั้งหมด (ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน) คุณยินยอมให้ทีมสนับสนุนของ จ๊อบ เมเนเจอร์ เข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณได้เป็นระยะ เพื่อการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่าง ๆ

21. ความปลอดภัย

ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชี และรหัสผู้ใช้ของตนเองบนแอพพลิเคชั่น และ/หรือเว็บไซต์ จ๊อบ เมเนเจอร์ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันเนื่องมากจากความผิดพลาดในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผู้ใช้

จ๊อบ เมเนเจอร์พยายามเก็บรักษาเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ทำการอัพโหลด แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือเสียหายที่อาจเป็นผลเนื่องมาจากการละเมิดใด ๆ ต่อระบบรักษาความปลอดภัย หรือการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล หรือไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหานั้น ๆ

22. บทบัญญัติทั่วไป

เงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดเป็นข้อตกลงระหว่าง จ๊อบ เมเนเจอร์ กับคุณเกี่ยวกับการใช้บริการ และใช้แทนข้อตกลงก่อนหน้า ความเข้าใจ หรือการจัดการระหว่างบุคคลสองฝ่ายที่เกี่ยวกับบริการ ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร

คุณต้องไม่ทำการมอบหมาย หรือถ่ายโอน หรือยอมรับการมอบหมาย หรือยอมรับการถ่ายโอนสิทธิ และข้อผูกพันใด ๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการ และ/หรือเงื่อนไขเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก จ๊อบ เมเนเจอร์ ก่อน

หากส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือข้อกำหนดของเงื่อนไขเหล่านี้ถูกพบโดยศาลหรือผู้มีอำนาจอื่น ๆ เพื่อให้ เป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับใช้ หรือขัดต่อกฎหมาย ส่วนนั้น ๆ หรือ ข้อกำหนดนั้น ๆ จะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่ เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วัตถุประสงค์ต้นฉบับที่สมบูรณ์ของส่วนนั้น ๆ หรือข้อกำหนดนั้น ๆ ในส่วนที่เหลือของเงื่อนไขจะยังคงมีผลผูกพันกับคู่สัญญา

หาก จ๊อบ เมเนเจอร์ ยกเลิกการละเมิดใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ การยกเลิกนี้จะไม่รวมถึงการยกเลิกต่อการละเมิดในเงื่อนไขอื่น ๆ การยกเลิกจะไม่มีผลบังคับใช้เว้นแต่มีการทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่มีสิทธิภายใต้ผลประโยชน์ หรือต่อกฎหมายบังคับใช้ชั่วคราวของเงื่อนไขเหล่านี้

23. กฎหมายที่ใช้บังคับ และขอบเขตของอำนาจศาล

เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้ใช้ยอมให้ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาบังคับใช้อำนาจพิเศษต่อเรื่องใด ๆ หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์กับข้อตกลงเหล่านี้

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร?