Tôi không hiểu chính xác từ "một doanh nghiệp" nghĩa là gì?

Doanh nghiệp là nghề nghiệp của bạn, chuyên môn hay thương mại. Bạn có thể có nhiều hơn một doanh nghiệp và ở mỗi doanh nghiệp bạn có thể có khách hàng khác nhau, nhân viên khác nhau, nhà thầu khác nhau, chi phí khác nhau và nhiều thứ khác. Ví dụ, công ty của bạn có thể là làm công việc sửa ống nước hoặc điện lực. Với phiên bản chuyên nghiệp của Quản lý việc làm, bạn có thể chia các doanh nghiệp thành hai phần với dữ liệu hoàn toàn riêng biệt cho mỗi nhóm và cả hai doanh nghiệp đó sẽ nằm trong một tài khoản của ứng dụng Quản lý việc làm. Một doanh nghiệp sẽ bao gồm rất nhiều loại đăng ký. Bạn có thể mua tới 3 doanh nghiệp cho mỗi tài khoản và chuyển đổi giữa chúng chỉ bằng một cú chạm.

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store