Làm cách nào để tùy chọn Hóa đơn hoạt động?

Hoá đơn là một tính năng của Quản lý việc làm để tạo ra tài liệu bằng cách liệt kê các chi tiết về công việc cụ thể từ các trang khác nhau. Bạn chỉ phải nhấn nút Xem trước hóa đơn trên trang Khách hàng và ứng dụng sẽ làm phần còn lại: sao chép bản mô tả công việc, vật liệu từ hàng tồn kho, cho thuê vật liệu, thay đổi trật tự, thanh toán và giá cả - và liệt kê chúng cùng với giá và thuế. Bạn cũng có thể xem trước ở lần kiểm tra cuối cùng trước khi gửi.

Hóa đơn sẽ có tất cả các mặt hàng được liệt kê gọn gàng trong một định dạng gửi cho khách hàng của bạn.

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store