Làm cách nào để sử dụng Nhà cung cấp?

Bất cứ khi nào bạn mua các mặt hàng cần được ghi lại là Chi phí công việc Chi phí Kinh doanh hoặc Hàng tồn kho, bạn có thể chọn Người Bán Hàng đã bán nó cho bạn. Sau đó, bạn có thể kiểm tra, trong báo cáo của Nhà cung cấp, số tiền bạn chi tiêu ở mỗi Nhà cung cấp. Ứng dụng sẽ tạo hai danh sách cho bài đánh giá của bạn - Danh sách chi tiết về chi phí và Danh sách chi tiết của Danh mục hàng tồn kho. Lưu ý rằng Báo cáo của nhà cung cấp chỉ có thể đọc, có nghĩa là bạn không thể chỉnh sửa các mục như trong các báo cáo khác.

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store