Ứng dụng giúp quản lý hàng tồn kho như thế nào?

Khi bạn bắt đầu kiểm kê kho của mình, hoặc chỉ một vài mặt hàng, bạn có thể sử dụng các tùy chọn trong trình đơn ba chấm - quản lý các mục, quản lý thương hiệu, quản lý vị trí, quản lý các đơn vị đo lường - để thiết lập các khuôn khổ chung cho kho của bạn. Vì vậy những tài liệu tham khảo này cũng sẽ giúp cho tổ chức của bạn và cung cấp cái nhìn tổng quan về các mục có sẵn.

Tùy chọn Quản lý Danh mục phục vụ để xem, thêm, chỉnh sửa hoặc xoá các danh mục. Hãy nhớ rằng danh sách danh mục là trang đầu tiên của Hàng tồn kho và tất cả các hành động của bạn đều bắt đầu từ đây vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên tập trung vào việc đưa ra các danh mục và tiểu mục rõ ràng của các mục.

Với tùy chọn Quản lý vị trí, bạn có thể lập danh sách vị trí của các mặt hàng cho dù đó là kho của công ty hay nhà để xe của bạn.

Quản lý Thương hiệu cung cấp danh sách các thương hiệu của các mặt hàng của bạn và bạn có thể tổ chức danh sách này cho khu vực cụ thể của công việc. Quản lý Đơn vị đo lường liên quan đến danh sách thống nhất các đơn vị được áp dụng cho các mặt hàng trong kho của bạn.

Bạn có thể chỉnh sửa và quản lý tất cả các danh sách này.

Tải ngay bây giờ và bắt đầu gói dùng thử 30 ngày của bạn!

Google Play
App Store